Tarayıcınız artık desteklenmiyor.

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi yaşamanız için Chrome, Firefox veya Microsoft Edge gibi tarayıcıların güncel versiyonlarını kullanmanızı tavsiye ederiz.

KVKK Aydınlatma Metni

Faik Sönmez Tekstil ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Veri Sorumlusu”) olarak, Kişisel Verilerinizin güvenliği ve buna bağlı olarak özel hayatın gizliliği ilkesi doğrultusunda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemeler ile ilgili sair mevzuat kapsamında, siz müşterilerimizi bilgilendirmek isteriz.

Öncelikle kavram karmaşası yaşanmaması amacıyla tarafımızca belirli terimlerin açıklaması yapılacaktır:

Kişisel Veri:

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri:

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi:

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayax”n yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Veri Sahibi:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

Veri Sorumlusu:

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Veri İşleyen:

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verisini işlediği Veri Sahiplerine karşı aydınlatma yükümlülüğü bulunan Faik Sönmez Tekstil ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla verilerinizi işliyoruz. Şirket bilgileri şu şekildedir:

Adres :

Merkez Mah. Silahşör Cad. No:38 34381 Bomonti / ŞİŞLİ - İSTANBUL

Telefon :

0212 225 21 21

Faks :

0212 225 20 83

E-posta :

info@faiksonmez.com

Mersis No :

0384025687600010

 

Kep Adresi :

faiksonmez@hs01.kep.tr

İTO Sicil No :

546583

 

2. Veri Sorumlusunun İşlediği Kişisel Veriler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. ve 6. Maddeleri kapsamında işlediğimiz kişisel verileriniz şunlardır:

Kimlik bilgileriniz: Sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, sosyal medya hesabınız üzerinden bizimle iletişim kurmuş olmanız halinde (örn. facebook kanalı ile site girişi) profil resminiz ve kullanıcı adınız gibi sizi tanımlayabileceğimiz kimlik verilerinizle birlikte cinsiyetiniz gibi veriler

İletişim bilgileriniz: E-posta adresiniz, cep telefonu numaranız, adresiniz,

Ses ve Görüntü Kayıtlarınız: Çağrı merkezimizi telefonla aradığınızda alınan ses kayıtları, mağazalarımızı ziyaretiniz sırasında alınan güvenlik kamera kayıtları,

Finansal Kayıtlar      : Fatura keşide edebilmemiz için alınan vergi numarası, kredi kartı bilgileri, banka bilgileri gibi veriler,

Web Sitesi Ziyaretine İlişkin Veriler: IP adresiniz, internet sitesine giriş çıkış bilgileri, şifre, parola bilgileri, çerez bilgileri,

Diğer : Yukarıda yer verilenler haricinde doğrudan sizin bizimle paylaştığınız diğer kişisel verilerinizin veya alışveriş geçmişiniz, varsa bize ilettiğiniz anket bilgileriniz, kampanya çalışmaları kapsamında edindiklerimiz gibi verilerin de işlenmesi söz konusu olabilmektedir.

 

3. Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel verilerinizin bir bölümü bizzat tarafınızdan; bir kısım kişisel verileriniz ise fiziki mağaza ziyaretleriniz sırasında yapılan kamera, ses ve görüntü kayıtları ile ya da web sitemizi ziyaretiniz sırasında otomatik yollarla temin edilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz yazılı, sözlü olarak ya da elektronik ortamda her türlü yöntemle toplanabileceği gibi, aşağıdaki yöntemlere başvurulmak suretiyle de elde edilmektedir:

Teslim edilen mağaza formu,
Anketler,
Elektronik ortamda site üyeliği,
bültenimize kayıt,
Çevrimiçi ya da mağazalarımızdan yapılan alışverişler,
Web sitemizin,mağazalarımızın ziyaret edilmesi,
Çağrı merkezi aracılığıyla onayınız dahilinde kişisel verileriniz toplanabilecektir.

 

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, açık rızanız ile ya da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak;

Üyelik işlemlerinizi gerçekleştirmek,
Ürün ve hizmetlerimizle ilgili gelişmelerden haberdar etmek, memnuniyetinizin devamlılığını sağlamak için anket çalışması yapmak,
Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
Ödeme işleminin hukuki güvenliğini sağlamak,
Satın alınan ürünün iadesiyle ilgili işlemleri gerçekleştirmek,
Faturaların hazırlanması ve tarafınıza iletilmesi,
Hizmet kalitemizin yükseltilmesi, yeni ürün geliştirme ve hizmet ve satın almış olduğunuz ürünlerle ilgili satış sözleşmesi ya da aramızda akdedilecek herhangi bir sözleşmenin hazırlanması, uygulanması ve yürürlüğe konması,
Bültenimize üye olduğunuz takdirde üyeliğinizin sürdürülmesi ve çeşitli iletişim kanallarıyla (SMS, e-posta gibi) kişiselleştirilmiş hizmet ve ürün bilgisi almanız,
Resmî kurumlarca ilgili mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülükleri ifa etmek,
Bilgi işlem gereksinimleri, destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması,
İş faaliyetlerinin ve hizmetlerinin yürütülmesi, planlanması ve icrası,
İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
Proje yönetimi süreçlerinin planlanması, takibi, icrası,
Yetkili kurum veya kuruluşlara bilgi temin edilmesi,
Finans, muhasebe ve hukuk işlerinin takibi
Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası, çalışanların iş faaliyetlerinin takibi veya denetimi,
Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal sürdürülebilirlik ve yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması, takibi ve Şirket içi güvenliğin sağlanması amaçlarıyla işlemektedir.

 

5. Kişisel Verilerinizin Saklanma Süreleri

Veri Sorumlusu Şirket tarafından kişisel verileriniz işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyle sınırlı olarak saklanmakta; kişisel verilerin saklanma sürelerinde ilgili mevzuatta öngörülen saklama süreleri dikkate alınmaktadır. Öyle ki, bu süre sonunda kişisel verileriniz Veri Sorumlusu Şirket tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Mevzuattan kaynaklanan özel bir durum olmadığı sürece kişisel verileriniz Şirket ile kurulan ilişkinizin sona ermesinden sonra olası taleplere ilişkin yasal zamanaşımı sürelerince saklanmaya devam edilmekte ve bu sürenin sonunda da silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin saklanma ve imha süreleri, Faik Sönmez Kişisel Verilerin Saklanma ve İmha Politkası’nda ayrıca detaylandırılmıştır. Her bir veri kategorisine ilişkin veri saklama sürelerimize firma unvanımız ile yapacağınız sorgu ile, Veri Saklama ve İmha Politikamıza uygun olarak yapılmış bulunan VERBİS kaydımızı inceleyebileceğiniz https://verbis.kvkk.gov.tr/Query/Search linkinden ulaşabilirsiniz.

 

6. Kişisel Verilerinizi Üçüncü Kişilerle Paylaşıyor Muyuz?

Toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 8. Ve 9. Maddeleri kapsamında yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere:
Şirketimizin çoğunluk pay sahipleri,
Faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, iş ortağı kuruluşlar,
Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere, Ürün/hizmet konularında hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, online mağazamızdan verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine,
Tanıtım ve pazarlama işbirlikçileri ve hizmet sağlayıcıları
Hizmetleri ifa edebilmek amacı ile ticari ilişki içinde bulunduğumuz bankalar, finans kuruluşları gibi diğer üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

7. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında veri sahibi olarak,

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçi veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme, 
Düzeltilen veya silinen verilerin aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen veriler münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiği takdirde aleyhe ortaya çıkan sonuçlara itiraz etme, 
Kişisel verilerin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yayımlamış olduğu Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ gereği konuyla ilgili her türlü taleplerinizi, aşağıda belirtilen Klinik adresimize iadeli taahhütlü gönderi ya da şahsen yapacağınız yazılı başvuru ile ya da güvenli elektronik imzalı olarak ya da Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), mobil imza ya da bize önceden bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan aşağıda belirtilen eposta adresimize iletebilirsiniz. Başvuruda başvuru sahibinin kimliğinden şüphe duyulması halinde başvuranın hak sahibi olduğunun teyit edilmesi için sizinle telefon ya da başka yollarla iletişime geçmemiz söz konusu olabilecektir.

Faik Sönmez Tekstil ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Adres    : Merkez Mh. Silahşör Cd. No:38-2 Bomonti – Şişli / İstanbul

E-posta : info@faiksonmez.com