Tarayıcınız artık desteklenmiyor.

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi yaşamanız için Chrome, Firefox veya Microsoft Edge gibi tarayıcıların güncel versiyonlarını kullanmanızı tavsiye ederiz.

Gizlilik ve Çerez Politikaları

GİZLİLİK POLİTİKASI


İşbu Gizlilik Politikası, Faik Sönmez Tekstil Anonim Şirketi (“Faik Sönmez”) bünyesindeki verilerin, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlayacak önlemlere ilişkin geliştirme ve düzenli olarak güncelleme çalışmalarını gözetim altında tutmayı amaçlar. 


Bilgi, işle ilgili diğer önemli varlıklar gibi bir kuruluşun faaliyetleri açısından gerekli olan ve bunun neticesinde de uygun bir şekilde korunması gereken bir varlıktır. Bilgi güvenliğinin amacı; bilgiye yetkisiz erişimin engellenmesi (Gizlilik), bilginin ve bilgi varlıklarının tam ve eksiksiz olması, doğru olması ve uygunsuz biçimde değiştirilmemesi (Bütünlük) ve yetkili kullanıcıların ihtiyaç duydukları veriye ihtiyaç duydukları zaman erişebilmesinin (Erişilebilirlik) sağlanmasıdır. Gizlilik Politikası, Faik Sönmez nezdinde ve Faik Sönmez’in tüm hizmet sağlayıcılarına uygulanır. 


Alan adı www.faiksonmez.com olan web sitesinin (“Web Sitesi”) tüm hakları Faik Sönmez Tekstil Anonim Şirketi’ne aittir.


Faik Sönmez, Web Sitesi üzerinden, Web Sitesi’ni ziyaret eden kullanıcıları, giriş yapıp üye olan üyeleri ve iş ortakları tarafından, kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri ve sair bilgileri “Gizli Bilgi” olarak değerlendirecek, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.


Bu durumlar;


 1. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vs. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması,

 2. Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,


olarak ve bunlarla sınırlı olmaksızın, bu gibi durumlar olarak tanımlanabilir.


Faik Sönmez, Gizli Bilgileri, bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması, sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini, yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.


Faik Sönmez’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Web Sitesi'ne ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda Gizli Bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Faik Sönmez'in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.


Faik Sönmez, Kullanıcılara ve Kullanıcıların Web Sitesi'ni kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyası (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Tarayıcıların pek çoğu, başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak, Kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.


Faik Sönmez, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini, dilediği zaman Web Sitesi'nde yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. Faik Sönmez’in değişiklik yaptığı "Gizlilik Politikası" hükümleri, Web Sitesi'nde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 


ÇEREZ POLİTİKASI

 1. AMAÇ

İşbu Çerez Politikası, Faik Sönmez Tekstil ve Sanayi Ticaret A.Ş. (“Faik Sönmez” ya da “Şirket”) tarafından işletilmekte olan “www.faiksonmez.com” adresli internet sitesinin (“Site”) kullanıcıları/ üyeleri/ ziyaretçileri (Veri Sahibi) tarafından kullanımı esnasında tutulan çerezlerden elde edilen kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin tanımlamalar yapmak amacıyla hazırlanmıştır. 


 1. KAPSAM

Şirketin tüm yerleşkelerindeki kişisel verileri kapsamaktadır.


 1. TANIMLAR VE KISALTMALAR


Kanun: 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması” Kanunun

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri Sorumlusu: Veri sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, ayrıca verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlü tutulan tüzel veya gerçek kişiyi,

KVKK Uyumluluk Çalışma Takımı: veri sorumlusu tarafından atanmış ve Kanun kapsamında oluşturulmuş süreçlerin idari takibi yapan gerçek kişi veya kişileri,

Veri Sahibi: Veri Sahibi, kişisel verilerin işlendiği Şirket bünyesinde bulunan fiziksel (basılı kopyalar, sözleşmeler vb.) ve elektronik (veri tabanı, uygulama seviyesi vb.) ortamlar üzerinde yer alan kişisel verilerden sorumlu olan, ilgili verilere erişimi kısıtlayarak yetkisiz erişimi engellemekle yükümlü olan ve diğer çalışanların prosedürlere uyumuna yardımcı olan gerçek veya tüzel kişileri,

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

İfade eder.


 1. POLİTİKA

Şirket tarafından, Şirkete ait çevrimiçi mecraların kullanıcılar tarafından ziyaretleri sırasında kullanıcı deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (çerezler) faydalanılmaktadır. Bu teknolojilerin kullanımı, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) olmak üzere tabi olunan sair mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.


Şirket kendisine ait internet sitesinde ve mobil uygulamalarında kullanılan çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya site ve mobil uygulamalarda yeni çerezler ekleyebilir. Dolayısıyla bu dokümanın hükümlerinin gerektiği zaman değiştirilme hakkı saklıdır. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik internet sitesinde veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. 

Şirket, kendisine ait internet sitesinde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verileri işlemektedir. Bu amaçlar başlıca şunlardır: 


 • İnternet sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin internet sitesinde farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması,

 • Siteyi analiz etmek ve sitenin performansını arttırmak. Örneğin, sitenin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, siteyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması,

 • Sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, siteyi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi. Mobil uygulamalarda cihaz bazlı hedeflemeler yapılması. Marka iş birlikleri ile kullanıcı katılımlı anketler yapılması.


Şirket kişisel verileri KVKK’nın 5’inci maddesi uyarınca aşağıda yer alan hukuki sebeplere dayanarak otomatik yollarla işler;


 • Veri sahibinin açık rızası ile,

 • Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Şirket aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle, bağlı ortaklıklarla, iş ortaklarıyla ve grup şirketleri ile paylaşabilir. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verileri bulut altyapı sistemlerinde sakladığını ve güvenliğini sağladığını taraflar ile gizlilik anlaşmalarının yapıldığını garanti eder.


 1. SİTEDE VE MOBİL UYGULAMALARDA KULLANILAN ÇEREZLER


Sitede ve mobil uygulamalarda kullanılan çerezler bu doküman içerisinde listelenmiştir. Sitede ve mobil uygulamalarda hem birinci parti çerezler (ziyaret edilen site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret edilen site ve mobil uygulamalar haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.


5.1 Zorunlu Çerezler


Bu çerezler, kullanıcının bir sayfanın güvenli alanlarına erişim gibi sitenin özel bölümlerinde gezinebilmesini ve bunları kullanabilmesini sağlamak için gereklidir. Bu çerezler olmadan web sitesinin önemli kısımları kullanılamaz.

 

5.2 İşlevsellik ve Tercih Çerezleri


Bu çerezler, kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplar. Tüm bilgiler isimsiz toplanır ve işlevsellik çerezleri, kullanıcının diğer web sitelerindeki faaliyetlerini takip edemez. Bu bilgiler, web sitesinin geliştirilmesi için rapor derlemek amacıyla kullanılır. İşlevsellik çerezleri, kullanıcı tarafından istenen hizmeti sağlayanları da kapsayabilir.


5.3 Sosyal Medya Çerezleri


Bu çerezler ziyaretçilerin sosyal medya kullanımları hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar. Örneğin kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da market araştırmaları yapılması için Facebook/Twitter gibi sosyal medya hesaplarına ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilir.


5.4 Performans ve Analiz Çerezleri


Bu çerezler web sitesinin dil ayarları gibi kullanıcı tercihlerini kaydetmesini sağlayarak kullanıcıya geliştirilmiş, daha kişisel bir deneyim sunar.


5.5 Hedefleme veya Reklam Çerezleri


Bu çerezler, kullanıcıya ve ilgilerine uygun reklamları görüntülemek için kullanılır. Bu çerezler aynı zaman belirli web sayfalarını ziyaret ederken kullanıcının etkileşim kurduğu bir reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek ve potansiyel reklam verenlerle iletişime imkân tanımak için kullanılabilir.


 1. ÇEREZLERİN KULLANIMININ KONTROLÜ


Site ziyaretçileri, tarayıcılarının ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki tablodaki linkler ziyaret edilebilir.


6.1 Sitemizde Kullanılan Çerezler

Çerez Sağlayıcı (Domain)

Çerez Adı

Çerez Tanımı

Çerez Türü

Çerez Süresi

Çerez Tipi

www.faiksonmez.com

.ASPXAUTH

Bu çerez, oturumunuzu sunucuya bağlamak için ve oturum boyunca gerekli olan diğer dahili işlemler için benzersiz bir kimlik atar.

Birinci taraf çerezi

30 gün

Zorunlu

www.faiksonmez.com

ems-member

Oturum açan kullanıcının sistemde kayıtlı temel bilgilerinin tutulduğu çerezdir.

Birinci taraf çerezi

30 gün

Zorunlu

www.faiksonmez.com

__RequestVerificationToken

Kullanıcının doldurduğu formlar için üretilen eşsiz anahtar bilgisini tutmak için kullanılır. Bu anahtar sunucuya kullanıcı haricinde bir istek gönderilmemesini sağlar.

Birinci taraf çerezi

Oturum süresince

Zorunlu

www.faiksonmez.com

output-cache-key

Sayfa içerisinde kullanılan verilerin önbelleğe alınması için kullanılan çerezdir. Output caching ile sayfanın tamamını ya da belli bir kısmını önbelleğe alınabilir. 

Birinci taraf çerezi

Oturum süresince

Zorunlu 

www.faiksonmez.com

cookie_consent_level

Kullanıcının onay düzeyinin tutulduğu çerezdir.

Birinci taraf çerezi

Oturum süresince

Zorunlu

www.faiksonmez.com

cookie_consent_user_accepted

Kullanıcının kabul ettiği çerez bilgisini tutar.

Birinci taraf çerezi

Oturum süresince

Zorunlu

.google.com

1P_JAR

Google çerezi. Bu çerezler, web sitesi istatistiklerini toplamak ve dönüşüm oranlarını izlemek için kullanılır.

Üçüncü taraf çerezi

30 gün

Hedefleme ve Reklam

.google.com

AEC

Google tarafından oturum içindeki isteklerin diğer siteler tarafından değil, kullanıcı tarafından yapılmasını sağlar. Bu çerezler, kötü niyetli sitelerin o kullanıcının bilgisi dışında bir kullanıcı adına hareket etmesini engeller.

Üçüncü taraf çerezi

6 ay

Performans

.google.com

NID

Son arama geçmişinizi ve çevrimiçi davranışınızı izleyerek Google sitelerinde ilgi alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş reklamlar görüntülemek için Google’dan gelen bir üçüncü taraf çerez koleksiyonudur

Üçüncü taraf çerezi

6 ay

Hedefleme ve Reklam

.mncdn.com

_ga

Kullanıcıları ayırt etmek, önceki ziyaret sayısını ve zamanını hatırlamak, bir kullanıcının internet sitesinde ne kadar süreyle kaldığını tespit etmek ve kullanıcının hangi siteden geldiğini (örneğin bir arama motoru, başka bir site veya doğrudan tarayıcıya bir adres girerek) hatırlamak için kullanılmaktadır.

Üçüncü taraf çerezi

2 yıl

Performans

.mncdn.com

_hjSessionUser_

Ziyaretçilerin İnternet Sitesini ziyaretlerine ilişkin istatistiksel veriler elde etmek için kullanılan çerezdir.

Üçüncü taraf çerezi

1 yıl

Performans

.mncdn.com

_ym_d

Ziyaretçilerin İnternet Sitesine giriş tarihlerini saklamak için kullanılan çerezdir.

Üçüncü taraf çerezi

1 yıl

Performans

.mncdn.com

_ym_uid

Ziyaretçilerin İnternet Sitesindeki hareketlerini birbirinden ayırt etmek ve analiz etmek için kullanılan çerezdir.

Üçüncü taraf çerezi

1 yıl

Performans

www.faiksonmez.com

_gcl_au

Bu çerez, kullanıcıların web sitesiyle olan etkileşimini anlamak, dönüşümleri depolamak ve izlemek için Google Etiket Yöneticisi tarafından ayarlanır.

Üçüncü taraf çerezi

3 aya kadar

Reklam

www.faiksonmez.com

_fbp

Bu çerez, alaka düzeyini artırmak ve Facebook'ta reklam sunmak amacıyla benzersiz kullanıcılarımızı ayırt etmek ve takip etmek için kullanılır.

Üçüncü taraf çerezi

3 ay

Reklam

www.faiksonmez.com

_gid

Bu çerez, ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder.

Üçüncü taraf çerezi

1 Gün

Performans

www.faiksonmez.com

__stripe_mid

Dolandırıcılığı önleme amacıyla ayarlanır ve bir işlem girişimiyle ilişkili riski değerlendirmemize yardımcı olur

Üçüncü taraf çerezi

1 yıl

Zorunlu

www.faiksonmez.com

loginState

login olan kullanıcının temel bilgilerini tutuyor

Birinci taraf çerezi

1 Gün

Zorunlu 

.setrowid.com

strw-699-vt

Siteye gelen kullanıcının ilk ziyaret tarihinin kaydının tutulduğu çerezdir. Bu cookie ile kişiyi new visitor, returning visitor olarak işaretleyip bu veriye göre banner, pop-up çalıştırılmaktadır. En fazla 1 yıl saklanır.

Üçüncü taraf çerezi

1 yıl

Zorunlu 

.setrowid.com

strw-699-ttt

Kullanıcının siteye geldiği ilk tarihten itibaren, sitede kaldığı süreyi saniye cinsinden tutan çerezdir. En fazla 1 yıl saklanır.

Üçüncü taraf çerezi

1 yıl

Zorunlu 

.setrowid.com

strw-699-tpvc

Kullanıcının siteye geldiği ilk tarihten itibaren, gezdiği sayfa sayısını tutan çerezdir. En fazla 1 yıl saklanır.

Üçüncü taraf çerezi

1 yıl

Zorunlu 

.setrowid.com

strw-699-stt

Kullanıcının oturum boyunca  sitede kaldığı süreyi saniye cinsinden tutan cookie, bu cookie kullanıcı tarayıcıyı kapattığında otomatik olarak silinmektedir.

Üçüncü taraf çerezi

Oturum süresince

Zorunlu 

.setrowid.com

strw-699-spvc

Kullanıcının oturum boyunca gezdiği sayfa sayısını saklar, bu cookie kullanıcı tarayıcıyı kapattığında otomatik olarak silinmektedir.

Üçüncü taraf çerezi

Oturum süresince

Zorunlu 

.setrowid.com

strw-699-ptt

Kullanıcının bulunduğu sayfada kaldığı süreyi saniye cinsinden saklayan cookiedir. Oturum boyunca saklanır.

Üçüncü taraf çerezi

Oturum süresince

Zorunlu 

.setrowid.com

SetrowIDV2

İstatistiksel ve analiz amaçlı yerleştirilmektedir. Kullanıcıların web sitesi üzerindeki davranışları bu materyal aracılığı ile takip edilebilmektedir ve bu veriyle ilişkili olarak senaryolar çalıştırılmaktadır. En fazla 1 yıl saklanır.

Üçüncü taraf çerezi

1 yıl

Fonksiyonel

.setrowid.com

sua-timing

Zamanlama ile ilgili bilgiler kayıt edilmektedir. Örneğin t sürede bir gösterim yapılacaksa son gösterimin yapıldığı süre burada saklanır. Local storage üzerinde bulunan bu veri tarayıcı verilerini silene kadar saklanmaktadır.

Üçüncü taraf çerezi

Kullanıcı, tarayıcıdan silene kadar

Fonksiyonel

.setrowid.com

sua---vc

İlgili key bilgisine ait site üstü tanımlamanın kaç kez gösterildiğinin bilgisi tutulmaktadır. Örneğin t defa göster kuralı çalıştırılacaksa bu çerez üzerinden kontrol yapılmaktadır. Local storage üzerinde bulunan bu veri tarayıcı verilerini silene kadar saklanmaktadır.

Üçüncü taraf çerezi

Kullanıcı, tarayıcıdan silene kadar

Fonksiyonel

.setrowid.com

sua-key-subscribe

İlgili key bilgisine ait site üstü tanımlamaya kayıt bırakılıp bırakılmadığını kontrol eder. Eğer kaydı alınan kişilere gösterim yapılmayacaksa bu çerez üzerinden kontrol yapılmaktadır. Local storage üzerinde bulunan bu veri tarayıcı verilerini silene kadar saklanmaktadır.

Üçüncü taraf çerezi

Kullanıcı, tarayıcıdan silene kadar

Fonksiyonel

.setrowid.com

sua-puan

Site üstü araç ürün puanlama pop-up üzerinden hangi ürüne kaç puan verildiğinin bilgisi saklanmaktadır. Local storage üzerinde bulunan bu veri tarayıcı verilerini silene kadar saklanmaktadır.

Üçüncü taraf çerezi

Kullanıcı, tarayıcıdan silene kadar

Fonksiyonel

.setrowid.com

sua-key-close

Site üstü pop-up kapatma butonuna tıklanıldığının bilgisi saklanmaktadır. Kapatma butonuna tıklanıldıktan sonra bir daha gösterim yapılmaması istenildiğinde bu alan üzerinden kontrol yapılmaktadır. Local storage üzerinde bulunan bu veri tarayıcı verilerini silene kadar saklanmaktadır.

Üçüncü taraf çerezi

Kullanıcı, tarayıcıdan silene kadar

Fonksiyonel

.setrowid.com

SetrowPushIdentity_0_699

Push Notification izinli olan kişilerin end point bilgileri burada saklanmaktadır. Gezinme verilerini alabilmek ve push notification servislerini kullanabilmek için saklanmaktadır. En fazla 1 yıl saklanır.

Üçüncü taraf çerezi

1 yıl

Fonksiyonel

vimeo.comTracker Name: Vimeo

__cf_bm

Cloudflare'in Bot Yönetimi hizmetinin bir parçası olan ve spam ve bot trafiğiyle ilişkili riskin azaltılmasına yardımcı olan __cf_bm çerezi.

Üçüncü taraf çerezi

Oturum süresince

Fonksiyonel

faiksonmez.com

_gat_UA-26398969-1

Google Analytics tarafından kullanıcıların İnternet Sitesine gönderdiği istekleri kontrol etmek/sınırlamak için kullanılan çerezdir.

Üçüncü taraf çerezi

Oturum süresince

Performans

doubleclick.net

test_cookie

Test amaçlı çerez

Üçüncü taraf çerezi

Oturum süresince

Fonksiyonel

faiksonmez.com

cartItemCount

Sepetteki ürün miktar bilgisini tutar

Birinci taraf çerezi

Oturum süresince

Zorunlu 

doubleclick.net

IDE

Google Doubleclick tarafından, Bir reklamın etkinliğini ölçmek ve ziyaretçiye hedefli reklamlar sunmak amacıyla, reklamverenin reklamlarından birini görüntüledikten veya tıkladıktan sonra ziyaretçinin eylemlerini kaydetmek ve raporlamak için kullanılmaktadır.

Üçüncü taraf çerezi

400 gün

Reklam

faiksonmez.com

_ga_Z4VR1XZHGC

Ziyaretçilerin İnternet Sitesini nasıl kullandığına dair istatistiksel verileri oluşturmak ve benzersiz bir kimlik (unique ID) kaydetmek için kullanılan çerezdir.

Üçüncü taraf çerezi

400 gün

Performans

 

 1. VERİ SAHİBİ HAKLARI


Veri sahipleri, KVKK’nın ilgili maddeleri uyarında kişisel verileri kapsamında aşağıdaki haklara sahiptir; 


 • Kişisel veri işlenme durumunu öğrenme,

 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.


Kişiler söz konusu haklarına ilişkin taleplerini, www.faiksonmez.com adresinde yer alan yöntemlerle iletilmesi halinde başvuruları en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Ancak başvurunun Şirketin hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret veri sahibine iade edilir.


Veri sahipleri, herhangi bir kişisel verinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunulması durumunda Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceklerini kabul ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendilerine ait olacağını beyan eder.